Hund og katt er ikke tillatt i borettslaget, men du kan søke om dispensasjon

LENSMANNSSVINGEN BORETTSLAG

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT DYREHOLD

Undertegnede andelseier

Tlf.


Adresse

søker herved om å holde ..............      Begrunnelsen er:

Erklæring

 1. Jeg er kjent med og vil etterleve borettslagets regler for dyrehold og politivedtektenes
  bestemmelser om dyrehold.

 2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt dyr måtte påføre
  person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster,
  planter, grøntanlegg mv,

 3. Jeg forplikter meg til straks åfjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate seg på
  trapper, veier, plener, i bed, sandkasser og lignende.

 4. Jeg er inneforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe og sjenanse for andre beboere.
  Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt,
  bråk, etc., eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst,
  forplikter jeg meg til å fjerne dyret, hvis ikke minnelig ordning med klageren kan oppnås. I
  tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

 5. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i reglene for dyrehold som
  generalforsamlingen finner nødvendig å foreta.

 6. Denne erklæring betraktes som en del av ordensreglene og vedtektene for borettslaget.
  Brudd på erklæringen blir åbetrakte som mislighold av vedtektene.

          ......................... , den    /    /    Andelseiers underskrift

 1. Styret gir tillatelse til å holde ............på de underskrevne vilkår.

 2. Styret avslår søknaden pga...................

............., den   /   /    Styrets leder